NPC Critter

Sinh vật

Critters là những nhân vật vô hại, không tương tác với người chơi theo bất kỳ cách nào, ngoại trừ việc chúng có thể bị giết bởi cả người chơi và kẻ thù. Tất cả các sinh vật có 5 máu và hoạt động như các thực thể xung quanh. Hầu hết các sinh vật có thể được triệu hồi bằng tượng, nhưng nếu không sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong bất kỳ môi trường nào hỗ trợ chúng. Tất cả sinh vật đều có thể bị bắt bằng Lưới bọ, ngoại trừ Cá heo và Rùa biển. Ngoài ra, sinh vật từ Thế giới ngầm chỉ có thể bị bắt bằng Golden Bug Net hoặc Lavap