NPC Caster AI

Caster AI

Caster AI

Caster AI là một AI theo sau là lớp kẻ thù caster. Bánh xe di chuyển độc quyền thông qua dịch chuyển và bắn đạn di chuyển chậm di chuyển qua các khối. 1 Kẻ thù của bánh xe 2 Hành vi 3 Lời khuyên 4 Lịch sử Người thợ bánh luôn thực hiện liên tiếp các hành động sau: Kiểm tra vị trí để dịch chuyển đến, đó là: cách người chơi trong vòng 20 ô, nhưng cách đó ít nhất 4 ô chứa một khoảng trống không có các khối rắn. cao ít nhất 4 khối và rộng 3 khối không chứa dung nham Dịch chuyển đến a